درباره کنفرانس

در قرن حاضر بیماریهای نو پدید و باز پدید در کنار سالمندی جمعیت و افزایش خانوارهای تک نفره و پدیده جهانی شدن ؛ که موجب انتقال سریع بیماریهای واگیر می شود؛ چالش اصلی نظام های سلامت در جهان است. شوک ناشی از بیماری نوپدید کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و  تقاضا مواجه ساخته و  تعطیلی کسب و کارهای ناشی از همه گیری، منجر به تعدیل نیروی کار شده  کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را توأمان تجربه می‌کند، در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمد‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با تغییر در روند هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور و بدون منطق کارشناسی بشدت اجتناب شود،

هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی که از کسب ‌وکارها و مردم صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند. شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور خواهد بود و  لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که می تواند  هزینه‌های اقتصادی غیر قابل تحملی را به اقشار مختلف تحمیل نماتید .

کنفرانس بیمه سلامت؛ همهگیریCovid-19، در صدد بررسی آثار اقتصادی این همه‌گیری بر نظام سلامت است  به همین منظور موضوعاتی مانند  تاثیرات همه‌گیری  Covid-19 بر تأمین و پایداری منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر، بیمه‌شدگان، ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، پوشش بیمه‌ای و نقش فناوری اطلاعات در  شرایط همه گیری بیماری،  بعنوان محورهای کنفرانس مورد بررسی و مداقه متخصصان و پژوهشگران حوزه سلامت قرار خواهد گرفت تا از این رهگذر پیشنهادهای سیاستی معقولی را از دید کارشناسی به سیاستگذاران عرصه سلامت ارائه نماید.

                                                                                                                    دبیر کنفرانس