• کمیته علمی

کنفرانس « بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19

با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت»

                                                                         زمستان 1399

ردیف

کمیته علمی

( به ترتیب الفبا)

سمت

1

رئیس

 دکتر علی حسن زاده

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

2

دکتر علی اکبری ساری

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

دکتر محسن بارونی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

4

دکتر امید براتی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

5

دکتر محمود تارا

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در حوزه سازمان الکترونیک

6

دکتر امیر حسین تکیان

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

7

دکتر شهرام توفیقی

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و سردبیر فصلنامه بیمه سلامت

8

دکتر حمیدرضا جمشیدی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری

9

دکتر علی اکبر حقدوست

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10

دکتر علیرضا حیدری

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

11

دکتر رجبعلی درودی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

12

خانم دکتر لیلا دشمنگیر

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

13

دکتر رضا دهنویه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

14

دکتر محمدرضا رضایتمند

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

15

دکتر مریم رهبری بناب

محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

16

دکتر مهدی ریاحی‌فر

عضو هیأت مدیره شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ

17

دکتر علیرضا زالی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران

18

دکتر علیرضا شغلی

عضو هیأت علمی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

19

خانم دکتر ژاله عبدی

عضو هیأت علمی  موسسه ملی تحقیقات سلامت                                 

20

دکتر شهرام غفاری

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی

21

دکتر محمد جواد کبیر

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

22

دکتر روزبه کردونی

سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

23

دکتر فرهاد لطفی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس

24

دکتر مینو محرز

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران

25

دکتر مسعود مردانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

26

دکتر محمدرضا ملکی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

27

دکتر عنایت اله همایی‌راد

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان